Теории

Мезоевразия, или Месоевразия (лат. Mesoeurasia — геокультурный регион в Евразии, включая территорию между Сибирью и традиционной Западной Европой и в которую входят нынешние страны европейской части бывшего СССР и страны бывшего социалистического лагеря (т. н. «Центрально-Восточная Европа», «Интермариум / Междуморье»), а также страны Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан), Турция, Северный Кавказ, земли бывших государственных образований Донского и Уральского казачества, тюркского Идель-Урала и казахской Букеевской орды. С мезоевразийским геокультурным кругом цивилизаций также предлагается идентифицировать и некоторые безгосударственные народы – русских, крымских татар, караимов, гагаузов, курдов, езидов, евреев-ашкеназов, ромов (цыган), карелов, саамов и др.

По существу, Мезоевразия предполагает совокупность двух этно-цивилизационных субконтинентов – “Интермариума” (“Вестероса”, на западе, вертикального – с севера на юг, “Из варяг в греки”) и “Интертерриума” (“Эссоса”, на востоке, горизонтального – с запада на восток, “Дикое Поле”).

Впервые термин «Мезоевразия» по аналогии с термином «Мезоамерика» был предложен  в 2005 г. украинским культурфилософом Олегом Гуцуляком во время дискуссии о т. н. Евразийской цивилизации. Поскольку в последней доминирует идея центризма «Русского мира», то в противовес этому мезоевразийская идея выдвигает доминанту сохранения идентичности народовнаселяющих соответствующую территорию (Мезоевразию) и историческая традиция которых на ней не прерывалась на протяжении веков.

Часть участников геокультурного движения идентаристов определяют мезоевразийство как новую форму движения «прометеизма» и «новый сарматизм»

Синонимы понятия “Мезоевразия”: “Европейская (Внутренняя) Сарматия”,  “Мезогея”, “Степная Эллада”, “Предрассветные земли”.

Мезоєвра́зія, або Месоєвра́зія (лат. Mesoeurasia) — геокультурний регіон в Євразії, що включає територію між Сибіром та традиційною Західною Європою і до якої входять теперішні країни європейської частини колишнього СРСР та країни колишнього соціалістичного табору (т. зв. «Центрально-Східна Європа», «Інтермаріум/Міжмор’я»), а також країни Закавказзя (Грузія, Вірменія, Азербайджан), Туреччина, Північний Кавказ, землі колишніх державних утворень Донського та Уральського козацтв, тюркського Ідель-Уралу та казахської Букеївської орди. З мезоєвразійським геокультурним колом цивілізацій також пропонується ідентифікувати й деякі бездержавні народи — русьських, кримських татар, караїмів, гагаузів, курдів, єзидів, євреїв-ашкеназів, ромів (циган), карелів, саамів та ін.

Фактично, Мезоєвразія передбачає сукупність двох етно-цивілізаційних субконтинентів – “Інтермаріуму” (“Вестеросу”, на заході, вертикального – з півночі на південь, “з варяг у греки”) та “Інтертерріуму” (“Ессосу”, на сході, горизонтального – із заходу на схід, “Дике Поле”).

Вперше термін Мезоєвразія за аналогією до терміну Мезоамерика запропонований був у 2005 р. українським культурфілософом Олегом Гуцуляком під час дискусії про т. зв. Євразійську цивілізацію. Оскільки в останній домінуючою є ідея центризму «Русского міра», то на противагу цьому мезоєвразійська ідея висуває домінанту збереження ідентичності народів, що населяють відповідну територію (Мезоєвразію) і історична традиція яких на ній не переривалася протягом століть.

Частина учасників геокультурного руху ідентаристів визначають мезоєвразійство як новітню форму руху «прометеїзму» та «новий сарматизм».

Синоніми поняття “Меоєвразія”: “Європейська (Внутрішня) Сарматія”, “Мезогея”,  “Степова Еллада“, “Передсвітанкові землі”.

 1. Метавселенная Сверхновой Сарматии http://www.chaosss.info/xaoc/futuresarmatia.html
 2. Маніфест Міжнародної Асоціації «Мезоєвразія» http://www.mesoeurasia.org/dokumentyi/manyfest
  3. Манифест Международной асооциации Центра Востока и Запада «Мезоевразия» http://www.gumilev-center.ru/manifest-mezhdunarodnojj-associacii-centra-vostoka-i-zapada-mezoevraziya

Стаття у Вікіпедії – https://uk.wikipedia.org/wiki/Мезоєвразія

Сайт Мезоэвразияhttps://mesoeurasia.blogspot.com

————————————————————————————

Група “Чорне море ще всміхнеться!” (https://www.facebook.com/groups/czornemore) разом з групою “Mroczny Bałtyk” (https://www.facebook.com/groups/143537452509243) утворює “Конфедерацію до Великої Морської Зірки”, об’єднюючи жадаючих відродження монархічного устрою в країнах Європейської Сарматії (Інтермаріуму; Intermarium). Але прагнемо не реставрації якоїсь династії, а вважаємо за доцільне запросити на Перестол Заморську Царівну!

«… Україна стане колись новою Грецією; прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля колись прокинуться; з тільки малих племен, якими також були греки, постане велика, культурна нація і її межі простягнуться до Чорного моря, а звідтіля ген у далекий світ» (Й.Г. Гердер (1744-1803) у «Деннику моєї подорожі в 1769 році»: [Herders Werke : In 5 Bd. – Berlin; Weimar, 1969. – Bd. 1. – S. 135]).

————————————————————————————

“Русский мир” (рашизм) – это военно-террористическая диктатура (хунта), власть шовинистического, империалистического военно-промышленного и финансово-корпоративного капитала Организованной Преступной Группировки (ОПГ) “Кремль”.

“Русский мир” (рашизм) – это организация террористической и идеологической расправы (тирании):

1) с трудящимися (рабочим классом, крестьянством, интеллигенцией, мелким и средним предпринимательством)
и
2) гражданскими демократическими свободами.

“Русский мир” (рашизм) во внутренней политике – это:

1) применение судебного преследования, насилия и террора как для подавления политических противников, так и для нагнетания у населения чувства страха и незащищенности,

2) реализация шовинистической идеологии:

2.1) культивирующей приоритет “общности” (государства, народа) над личностью,

2.2) обосновывающей дискриминацию (в разной форме) в отношении представителей этнических, социальных, религиозных, мировоззренческих, сексуальных групп, обвинение их в экстремизме и терроризме, в попытках сокрушить особенные устои власти и культуры,

2.3) пропагандирующей специфические формы организации политической власти (исходя из исторической традиции или требований современности) и “особый путь” развития цивилизации (русский > советский > евразийский).

2.4) культивирующей:
а) личность лидера (вождя, роль особой личности в истории; “Порву за Путина!”),
б) особые исторические формы культурной организации жизни (“русское православие”, “рождение в СССР”) и социальной безопасности (“Будь готов (к войне, защите власти, умереть за Родину)!”, “Будь бдителен (доноси, раскрывай, тролль)!”),
в) нетерпимость к врагам и оппонентам Кремля (и стоящим за ним военно-промышленным и финансово-корпоративным капиталом)
г) преодоление упадка общества путем:
– устранения якобы существующего унижения его со стороны свободного мира, вышедшего победителем в “холодной войне”,
– очищения общества от “агентов влияния” Запада, Исламского мира и др.,
– эксклюзионизма (приоритета “своих” над мнимыми “чужими”).

“Русский мир” (рашизм) во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей, военно-террористической форме, на практике культивирующий:

1) ненависть к народам, которые считаются “неправильными”, “несуществующими”, “предателями”,

2) использующий военную силу как средство решения межгосударственных и финансово-олигархических проблем,

3) игнорирующий принципы международного права и безосновательно использующий международную трибуну для обвинений врагов во всевозможных поползновениях.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • Live
 • MSN Reporter
 • Print