Олег Гуцуляк: Египетские следы нарратива Платона об Атлантиде

Фаюм01Нейт, Афина и Анат

В находящемся в Дельте Нила египетском городе Саис (ныне – Са-эль-Хагар), в храме богини Нейт жрец Санхес рассказал архонту греческого города Афины Солону таинственную легенду о победе древних афинян (αρχαία πόλη των Αθηναίων) над атлантами (βασιλείο της Ατλαντίδας). Её пересказывает Платон в своих диалогах «Тимей» и «Критий» [1].

Неоплатоник Прокл (412-485 гг. н.э.) пишет, что около 260 г. до н.э. в Египте побывал некто Крантор, видевший в храме богини Нейт в Саисе колонны, увешанные дощечками с иероглифами, рассказывающими историю Атлантиды. Считается, что речь может идти о Кранторе из Солы (Киликии), греческом философе конца IV в. до н.э., который также был комментатором работ Платона. Об этом в своем комментарии к «Тимею» Платона рассказывает философ-неоплатоник Прокл Диадох (412-485 гг.).

Причину посвящения в тайну Солона расскрывает сам жрец: «Ради богини», которую египтяне называют Нейт, а эллины – Афина (Платон, «Тимей», 23 d). Также Геродот в своей «Истории» (кн. 2, 59) рассказывает об отождествлении египетской Нейт с греческой Афиной (Атеной), что из Саиса была взята её статуя («ксоанон»)‚ вырезанная из дерева оливы‚ сохранявшаяся в афинском Акрополе вплоть до персидских войн.

Находящийся на западе Нильской Дельты – на восточном берегу левого (Розеттского) рукава Нила, к северу от города Танта – нижнеегипетский город Саис (ст.-греч. Sais; египетское название – Зау, Zau), уже существовал в додинастическое время. Саис упомянут в жизнеописании царского чиновника Мечена, сохранившемся в его саккарской гробнице, относящейся к эпохе III-IV династий. Ныне на месте древнего Саиса располагается современное селение Са эль-Хагар. В эпоху Древнего царства Саис был столицей и одного из номов Нижнего Египта, впоследствии разделённых на IV ном, «Южная Нейт», по-гречески Просопитес (ном был назван по имени своей столицы), и на V ном, «Северную Нейт», столицей которого остался Саис. Из Саиса происходят жёны фараонов I династии (3100- 3050 гг. до н.э.) Мернейт и Меритнейт, имевшие в своих именах, как видим, теоним Нейт. Храм Нейт в Саисе носил название — «дом царя Нижнего Египта».

Плутарх говорил, что в саисском храме Афине, которую он отождествляет с Исидой (Плутарх, «Исида и Осирис», 62) [3].

Атрибуты её как богини войны и охоты – лук, стрелы, щит, анкх, красная корона Нижнего Египта. Традиционно считалось, что саваны и пелены, используемые при мумифицировании, ткались Исидой и Нефтидой в храме Нейт. Возможно, именно поэтому в поздних текстах Нейт носит титул «госпожи дома бальзамирования» (Пер-нефер) и становится покровительницей ткачества. » Read more

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • Live
 • MSN Reporter
 • Print

Олег Гуцуляк: Гільгамеш як «архітектор буття»: Спроба прояснення сутності епічного образу

Гуцуляк О. Б. Гільгамеш як «архітектор буття»: Спроба прояснення сутності епічного образу // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2001. — № 6. — С.42-45. — ISSN 74220. 

1.

П’ятим історичним правителем І-ї династії шумерського міста Унуг (аккадський Урук, біблійного Ерех, грецьке Орхоя, сучасне Варка) був герой месопотамського епосу Гільгамеш (кін. XXVII — поч. ХХVI ст..), який прожив, начебто, 126 років. Він був сином царя-„демона” Лугальбанди та внуком бога сонця Уту, який зображався у вигляді тільця. Матір’ю Гільгамеша називають богиню Нінсун („Буйволиця загорожі”). Отже,  герой належав до „сонячної династії” правителів, і, на думку дослідників, дана генеалогія свідчить про те, що батьки правителя — цар і жриця храму — представляли у тодішньому світобаченні месопотамців „священний шлюб” (гієрогамію) бога сонця Уту і богині Нінсун [1]. Як визначає український етнолог М. Чмихав, „(…) народжуване внаслідок священного шлюбу дитя символізувало вже новий світ. А тому було запорукою кінця цього світу (…) Божества одружується на зламі епох (…) священний шлюб — це символ утвердження прогресу через черговий глобальний катаклізм”[2].

До нашого часу збереглося декілька шумерських клинописних табличок із записами про подвиги Гільгамеша, а сааме:

1)  про боротьбу Гільгамеша  з Агою (Анкою), правителем (лугалем) міста Кіш і федерації північних шумерських міст-держав;

2)  про похід Гільгамеша на чолі загону «молодих неодружених» у гори за кедром, боротьба там з демоном Хувавою;

3) про перемогу Гільгамешем небесного бика;

4) про подорож Гільгамеша у потойбіччя;

5) про дарунок Гільгамешем володарці потойбіччя дарів.

» Read more

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • Live
 • MSN Reporter
 • Print

Олег Гуцуляк: “Шам Бала” – “Слава Ваала”: великая конспирологическая тайна финикийских жрецов

Когда в следствии катаклизмов цивилизация Атлантиды погибла, тогда семитоязычные Карфаген и другие финикийские города-государства заблокировали Гибралтар, установили своё доминирование в Средиземном море и прервали традицию, хотя и незначительных, контактов между Старым и Новым мирами.

Только хамитоязычному Египту в борьбе за сферы влияния и рынка удалось отстоять определенную независимость от Финикии и удовлетвориться выходом к Аденскому заливу и Аравийскому морю. Финикийцы сумели убедить египян, что сказочнная страна Пунт (она же “страна богов”, Та-Нутер), к которой плавали раньше их предки, — это страна Офир (теперь — Афар в Джибути) на месте тектонического провала на восток от Эфиопского нагорья и что путь к ней египтян вдоль берега Красного моря значительно меньший, чем путь к ней для финикийцев — минуя столпы Мелькарта (Гибралтар) вокруг всей Ливии (Африки). Известный поход якобы “нанятых” египтянами финикийцев в VІІ в. до хр.е. и должен был это доказать египетскому фараону Нехо ІІ.

По нашему мнению, миф о борьбе между Гором-Тотом и Сетом-Баалом — это символическое отражение борьбы Египта с семитами-финикийцами (Сет — бог востока и пустыни). Последние отобрали у египтян торговый путь на запад — “глаз Гора”, т.е. систему маяков, построеных вдоль всего западного каботажного пути во “Внешнее море” (океан) к Канарским островам (Пунт), куда, в свою очередь, прибывали торговцы из Америки. Бог Гор назван в египетских гимнах “священной утренней звездой, восходящей на запад от страны Пунт” и он же тождественен богу Ашу, покровителю западной части мира вообще и символом которого, как и Гора, был сокол.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • Live
 • MSN Reporter
 • Print

Олег Гуцуляк: Жена-в-Камне, Один-Адонай и Говорящая голова в роще Мимира

К евразийскому мотиву рождения бога-ребёнка из камня/могилы/пещеры (Кёр-оглу, Гэсер, Керсаспа, Парикшит, Митра, Мардук, Дионис элевсинских мистерий, Кощей, Амирани, Сосруко, Батразд, Мелхиседек) (см.  нашу статью:   Кёр-оглы – сын могилы и правитель Чамбули Мастон) можно отнести германское предание о рождении первочеловека Бури из «солевого камня», который облизала священная корова Аудумла на границе Нифельхейма. У Бури родился сын Бёр,  который женился на женщине по имени Бестла, дочери великана Бёльторна; и у них родилось три сына: Один, Вили и Ве, родоначальники богов-асов.

«Соленый камень» – это превращенная в солевой столп библейская жена Лота, сына Арана, брата Авраама (Быт. 19:26), оглянувшаяся на пылающие Соддом (sedom «Пылающий») и Гоморру (amora «погружение, потопление»),  и столп этот находится на горе Содом возле пещеры Лота (восточный берег реки Иордан, напротив Хеврона).

Вероятно, к этому же контексту, через посредничество индоиранско-хурритского государства Митанни (XVI-XIII вв. до н. э.) на Ближнем Востоке (Сирия), следует отнести ведическое предание о жене, превращенной в камень.

Однажды риши Маричи, сын Брахмы, вернулся из леса усталым и захотел, чтобы жена Дхармаврата помассировала ему ноги. Когда она начала это делать, Маричи уснул. И тут появился Брахма. Дхармаврата оказалась в затруднительном положении — надо было оставаться при муже и в то же время принять с почестями Брахму, учителя её мужа. Она выбрала последнее. Когда Маричи проснулся и не увидел Дхармавраты, то проклял жену, чтобы она превратилась в камень. » Read more

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • Live
 • MSN Reporter
 • Print

Олег Гуцуляк: Шу-Атон, атланты и солнечный павлин

Настоящее значение врага рода людского Сатаны забылось и в народном предствлении иудеев соотнеслось с др.-евр. satan, sitena «противник в суде, в споре или войне», «препятстующий», «обвиняющий», «подстрекающий» [Аверинцев С.С. Сатана // Мифы народов мира. – Т.2. – С.412], то же, что и арабское «шайтан» (shaitan).

«… Разумеется, Сатана не был змеей. Существо, обманувшее и соблазнившее Еву – это не чешуйчатая рептилия. Змей – перевод слова nachash, которое означает искуситель или волшебник. Падший ангел, сохранивший немало от своего былого могущества, несомненно, может быть сильным искусителем или волшебником …» [Pastor Bertrand L. Comparet. Сатанинское Семя Каина / Перев. с англ. // http://combat83.blogspot.com/2009/06/by-pastor-bertrand-l.html; http://nordman75.livejournal.com/231058.html]. При этом интересной оказывается параллель с греческой мифологией, где низвергнутым с небес божнеством является хромой Гефест (хромота как символ «змееногости» – причастности к потустороннему миру), ремесник и кузнец, творец новых вещей.

Синонимом древне-еврейского слова «сатана» считается латинское «люцифер» («светоносный»), что экзегеза толкует как горделивое и лишенное силы подобие тому свету, который составляет мистическую славу Божества. Это сопоставление с латинским словом, как нам кажется, хранит более архаичное и изначальное понимание сущности мифологического образа сатаны, а именно заставляет искать семито-хамитскую этимологию его имени: др.-египет. SW «пустота», «свет» + ITN «диск солнца», т.е. имена богов Древнего Египта — Шу и Атон.

Но был ли у египтян бог Шу-Атон? » Read more

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • Live
 • MSN Reporter
 • Print

Олег Гуцуляк: Нейт и Атлантида

Согласно финикийским представлениям женой Ваала (Баала, Бела) была воинственная Анат, которую египтяне называли Нейт, греки – Афина (Атена), а германцы чтили как женоподобного Одина. Нейт египтяне награждали эпитетом “Та, которая открывает пути (на запад)”. Её культ был господствующим в Египте в VІІ-VІ вв. до хр.э., т.е. тогда, когда из Египта переселились несколько колен Израиля — герои “Книги Мормона”, узнавшие от жрецов богини Нейт о земле за Океаном.

Именно Геродот в своей “Истории” (Кн. 2, 59) рассказывает об отождествлении египетской Нейт с греческой Афиной (Атеной), а таким образом не удивительно, что жрецы Нейт рассказали архонту города Афины Солону древнюю таинственную легенду о победе афинян (т.е. последователей культа Нейт-Анат, жены Бела-Ваала) над атлантами, почитающими морского бога Посейдона, ведь по мифологии финикийцев именно Анат побеждает демонических морских существ Йамму (“море”), » Read more

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • Live
 • MSN Reporter
 • Print